Informatie RIVM

Informatie RIVM

Het RIVM heeft 28 juli 2020 een update gepubliceerd over ventilatie van ruimten in relatie met COVID-19. Weliswaar is volgens het Rijksinstituut nog niet duidelijk hoe het coronavirus zich (via aerosolen) door de lucht verspreidt, maar raadt wel aan om de risico’s daarop te verminderen.

Het RIVM adviseert:

  • een ruimte dag en nacht te ventileren, door ramen op een kier te zetten, roosters open te houden, of door middel van mechanische ventilatie;
  • meerdere keren per dag de ruimte te luchten, door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten, gedurende 10 tot 15 minuten;
  • te ventileren volgens de eisen van het Bouwbesluit die gelden voor het gebouw of voor de gebruiksfunctie.

Ventileren is het voortdurend verversen van lucht. De buitenlucht vervangt dan telkens een deel van de binnenlucht. Dat kan door middel van natuurlijke ventilatie (bijvoorbeeld ramen/deuren open zetten) en met een mechanisch ventilatiesysteem. Aanvoer van verse lucht is daarbij essentieel. De RIVM raadt het gebruik af van apparaten die alleen maar dezelfde lucht in dezelfde ruimte laten circuleren, zoals zwenkventilatoren, mobiele airco’s en daarmee vergelijkbare systemen. Luchtbehandelingssystemen die lucht (deels) vervangen door verse buitenlucht acht de RIVM wel bruikbaar.

Door universiteiten en kennisinstituten wordt nog steeds onderzoek gedaan naar de verspreiding van aerosolen en/of de aerogene verspreiding van SARS-CoV-2 in een ruimte. Indien dit tot nieuwe inzichten leidt, zal de RIVM het beleid en de bijbehorende maatregelen aanpassen.


Aanvullende informatie Koornetwerk Nederland

Bovenstaande adviezen gelden uiteraard in samenhang met de reguliere maatregelen die door het Rijk zijn uitgevaardigd, zoals 1,5 meter afstand houden. In het (door de rijksoverheid goedgekeurde) Protocol dat Koornetwerk Nederland heeft ontwikkeld, staat omschreven wat koren nog meer kunnen doen om veilig te zingen, zoals het koor opstellen in zig-zag-vorm. Zie hiervoor het Protocol elders op deze website.

Aanvullend reikt Koornetwerk nog de volgende hulpmiddelen aan die voor koren behulpzaam kunnen zijn om de luchtkwaliteit in een ruimte te meten en zo eventuele onzekerheid te verminderen. Deze informatie is gebaseerd op de bronnen die onderaan dit artikel worden genoemd. Koornetwerk benadrukt dat het hulpmiddelen zijn, we zijn geen experts en elke situatie is anders.

CO2-meter als indicator voor schone lucht

Mensen ademen zuurstof in en ademen kooldioxide (CO2) uit. Een CO2-meter meet de verhouding CO2 in de lucht en drukt dit uit in ppm (parts per million). Dat maakt de aanwezigheid van een virus niet zichtbaar (want dat is niet te meten), maar maakt wel duidelijk of de lucht in een ruimte schoon is. Volgens de richtlijnen van het Bouwbesluit 2012 zijn CO2-waarden tot 1200 ppm voor een ruimte voldoende, maar onder meer Cultuurconnectie adviseert om vanwege corona een maximum aan te houden van 800 ppm. Dat getal komt ongeveer overeen met 60m3 beschikbare verse lucht per persoon per uur. Dit minimaliseert het risico van transmissie via aerosolen. Koren kunnen overwegen om extra te luchten als de 800 ppm overschreden wordt.

CO2-meter aanschaffen

Sommige gebouwen of ruimtes hebben al CO2-meters waarop kan worden afgelezen hoe hoog de concentratie CO2 is. Maar er zijn ook betrouwbare losse CO2-meters te koop voor ongeveer € 200,–, waaronder draadloze meters die via een mobiele telefoon zijn af te lezen. Een koor kan een CO2-meter zelf aanschaffen, of aan de verhuurder vragen dat te doen. Ga ook na of er in de huur- of gebruikersovereenkomst afspraken staan over het binnenklimaat van een gehuurde ruimte.

Zet een CO2-meter wel op een goed referentiepunt in de ruimte neer (centraal, anderhalve meter boven de grond) om een betrouwbaar meetresultaat te krijgen. Dus niet dicht bij mensen, niet achter een kast, of vlakbij een deur of raam. Kijk tijdens de repetitie regelmatig welke waarde de CO2-meter aangeeft.

Een CO2-meter werkt redelijk eenvoudig. Meting van het gehalte CO2 in een repetitielokaal vereist geen hulp van een expert. Het is wel verstandig aan de verhuurder/exploitant van een gebouw te vragen de ventilatie in het hele gebouw door te laten meten door een expert. Het ministerie van OCW heeft een coördinatieteam geïnstalleerd om scholen te helpen met ventilatie.

Eerste hulp bij ventilatie in kerkruimtes

Koren die in kerken repeteren kunnen ook gebruik maken van de rekentool voor kerkgebouwen die de Initiatiefnemers achter ‘Eerste hulp bij ventilatie’ https://eerstehulpbijventilatie.nl hebben ontwikkeld. Deze rekentool taxeert de risico’s op basis van het aantal personen in een ruimte, gerelateerd aan het volume van de ruimte, de duur van de bijeenkomst en de beschikbare ventilatiecapaciteit. De rekentool is nu alleen nog gericht op kerkgebouwen, maar er wordt gewerkt aan uitbreiding voor andere ruimte-typen.

Referenties

Zingen in ZigZag

Omdat we zo ontzettend blij zijn dat we weer samen mogen zingen, heeft Koornetwerk Nederland voor alle koren een cadeautje:

We hopen dat het iedere koordirigent (bij de nieuwe nieuwe indeling), ieder koorbestuur (bij de optimale logistieke toepassing) én ieder koorlid (een ouderwets veilig koorgevoel) met deze kleine geste met een knipoog zijn/haar voordeel kan doen en zo de eigen ideale indeling bij de beschikbare repetitielocatie kan ontwikkelen.


Waarom de Koornetwerk ZigZag-inkleurplaat?
Het RIVM heeft in haar Richtlijnen het advies opgenomen om in zigzag-opstelling te zingen. Dit betekent dat de onderlinge afstand altijd 1,5 meter is en de rijen verspringen.

Dat betekent dat sommige koren echt even moeten puzzelen om een passende opstelling in de beschikbare ruimte te creëren. Koornetwerk Nederland heeft daar een eenvoudig hulpmiddeltje voor gemaakt in de vorm van een… ZigZag-inkleurplaat.

Het is natuurlijk geen onbekende opstelling, veel koren hanteren dat al en hebben er een eigen naam voor. Maar zelden wordt het toegepast met een onderlinge ruimte van 1,5 meter. Het grote voordeel van de zigzag-inkleurplaat is dat je de maatvoering van je repetitieruimte eenvoudig kunt afkaderen en zo de 1,5 meter zigzag-opstelling optimaal in kunt delen.

  • Kader eerst de beschikbare ruimte af, dan weet je precies hoeveel plekken er beschikbaar zijn.
  • Als je echter op zoek moet naar een nieuwe (tijdelijke) lokatie, teken dan juist eerst je opstelling, zodat je precies weet hoe groot de tijdelijke lokatie minimaal moet zijn. Dat zoekt een stuk makkelijker!
  • Het zigzag-frame is voorgedrukt met open cirkeltjes die je in kunt kleuren. Markeer dan eerst het aantal leden in met een gewoon potlood. Doe dat eerst heel licht, want de kans is groot dat je nog wilt gummen… 😉
  • Ga vervolgens per stemgroep inkleuren, ieder met een eigen kleur
  • Wil je het écht helemaal optimaal maken, nummer dan alle stoelen en wijs per zanger een vaste plek aan. Dan kan er ook na de pauze niets gebeuren dat ongewenst is.

Simpel en doeltreffend. Loop je de rest van het protocol ook nog even door?

Koornetwerk Nederland wenst je een veilige repetitie toe.

RIVM Advies
per 1 juli 2020

RIVM Advies per 1 juli

logo rivm 2

 Zingen mag weer op 1,5 meter afstand, bij voorkeur in een zigzagformatie   en altijd in een goed geventileerde ruimte. Dit zijn de belangrijkste   onderdelen van het advies dat het RIVM heeft uitgebracht, als aanvulling   koren op de richtlijnen die vanaf 1 juli gelden.

DOWNLOAD HET VOLLEDIGE RIVM-ADVIES   logo download

 

Het advies is mede tot stand gekomen op basis van actuele voorstellen van   Koornetwerk Nederland en informatie en overleg met virmus.nl. Het negatieve   advies voor koren om samen te zingen wordt hiermee beëindigd. De     onderlinge afstand tijdens een repetitie blijft gelijk aan de algemene afstand   die sowieso binnen de algemene richtlijnen geldt. Door de geadviseerde   zigzagformatie blijft het directe risico door druppelinfectie minimaal, mits   zangers recht vooruit zingen.

Belangrijk onderdeel van het advies vormt ook de ventilatie, indien in een binnenruimte wordt gezongen. Het RIVM adviseert daarover:

“Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor dat in de pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht (advies is gebaseerd op richtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid). Bij twijfel over de ventilatie en luchtstromen in de ruimte is het aan te raden professioneel advies in te winnen.” 

Aansluitend op het advies wordt op dit moment het protocol voor amateurkoren van Koornetwerk Nederland aangepast. Deze staat zo spoedig mogelijk online.

Geplaatst: 30 juni 2020

HUUB RAS 65 JAAR LID VAN HET EIBERGS MANNENKOOR

Donderdag 27 februari jl., vond de Algemene Ledenvergadering plaats van het Eibergs Mannenkoor in zalencentrum de Huve te Eibergen. Naast de behandeling van de alle formele agendapunten, vond er ook een huldiging plaats. In een toespraak door voorzitter Patrick Hettinga werd onze mede-zanger, de onlangs 90 jaar geworden Huub Ras, lid van de stemgroep 2e tenoren, in het zonnetje gezet vanwege het 65- jarig lidmaatschap van het EMK.

Als dank voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid, werd hem een oorkonde van het EMK overhandigd en een vloeibare versnapering als aanvullend cadeautje. Huub dankte voor de gesproken woorden, deelde een leuke anekdote uit de 60-er jaren en sprak de hoop uit ook nog de huldiging van zijn 75-jarig lidmaatschap mee te mogen maken.

 

Koren Varsseveld en Eibergen werken nauw samen

EIBERGEN – Sport verbroedert, luidt het gezegde. Maar twee mannenkoren uit Eibergen en Varsseveld bewijzen dat dat gezegde niet alleen van toepassing is op de sport, maar ook opgaat voor de zangkunst. Deze twee koren vonden elkaar namelijk toen het Varssevelds Mannenkoor versterking nodig had voor een optreden in Amphion, de schouwburg van Doetinchem.

Door Rob Stevens

Adrie Bout is voorzitter van het Varssevelds mannenkoor. Hij vertelt dat het mannenkoor in Varsseveld extra mankracht nodig had voor hun grote jubileumoptreden eind vorig jaar in schouwburg Amphion in Doentinchem. Met name voor de bariton sectie. Daarom ging een brief uit naar alle mannenkoren in de Achterhoek. Bout: “Daar kwam welgeteld één reactie op. Uit Eibergen. Hun reactie was verrassend. Het Eibergs Mannenkoor wilde wel mee doen, maar dan met het hele koor. Het leek ons meteen een leuk idee dat het proberen waard was. Zo kwam het dat we in Amphion met een koor van bijna vijftig mannen zongen. Het werd een glansvol jubileumoptreden in een bomvolle schouwburg.”

Harry Snijder is vicevoorzitter van het Eibergs Mannenkoor. Snijder: “We hadden aan onze toezegging wel een voorwaarde verbonden. Die was dat het Varssevelds mannenkoor op hun beurt het Eibergs koor zou versterken bij ons optreden van juni in de schaapskooi in Haaksbergen. Zo is er een mooie vorm van samenwerking ontstaan. Wat de samenwerking makkelijker maakt is dat beide koren dezelfde dirigent hebben, Wim Ruessink uit Winterswijk. Als we ergens samen optreden komen we drie weken lang bijeen om het repertoire gezamenlijk voor te bereiden op elkanders repetitieavonden. Het stuk dat wij op donderdag oefenen, staat dan in Varsseveld maandag op de agenda.”

Het muzikale DNA van beide koren verschilt niet principieel volgens de beide heren. Het Eibergs mannenkoor zingt hoogstens een iets lichter genre. De dirigent is enthousiast over de samenwerking en de koorleden ook. Snijder: “De kerels kunnen elkaar niet meer missen. Een koor van tachtig zangers heeft een andere koorklank dan een kleiner koor. De verschillende stemgroepen zijn nu beter vertegenwoordigd. De afzonderlijke koorleden hebben zo meer steun aan elkaar binnen één stemgroep. Het repertoire is veelzijdig: klassiek, Slavisch, modern en ook filmmuziek.”

Het voordeel van de samenwerking is dat nu grotere optredens kunnen worden verzorgd, zoals bijvoorbeeld de bevrijdingsconcerten volgend jaar op zaterdag 18 april in Holterhoek en zaterdag 2 mei in de Grote Kerk in Varsseveld. De koren waken wel over hun identiteit. De eigen optredens blijven. Maar twee à drie keer per jaar gaan alle registers los voor een gezamenlijk optreden van beide koren.

Samen sterk voor kerst en bevrijding

VARSSEVELD – Mannenkoren. Eerbiedwaardige instituten zijn het vaak, maar in de huidige tijd zitten ze in de hoek waar de klappen vallen. De belangstelling wordt minder, zowel van publiek als van kerels die lid willen worden. Uiteraard laten de koren het er niet bij zitten. Er ontstaan initiatieven om het tij te keren. In Varsseveld en Eibergen gaat men voor samen sterk.

door Nick Moritz

De mannenkoren uit Eibergen en Varsseveld behoren tot de volhouders. Het eerste nadert de honderd jaar en daar is Varsseveld al 45 jaar voorbij. Dat beide koren de samenwerking zoeken is niet uit luxe voortgekomen, het zet wel zoden aan de dijk. “Enkele jaren geleden bereidden we ons voor op een groot theaterconcert,” vertelt Adrie Bout, voorzitter in Varsseveld. “Het viel op dat erbij de baritons wel wat stemmen bij konden. We hebben toen alle mannenkoren uit de regio aangeschreven met de vraag of baritons uit die koren ons wilden versterken. Daar kwam slechts een reactie op.”

“Dat waren wij dus,” reageert Harry Snijder, vice-voorzitter van het Eibergs Mannenkoor. “Wij schreven twee jaar geleden dat we graag mee wilden werken, maar dat we dan met het hele koor zouden komen. Daar heeft Varsseveld, ongetwijfeld na goed overleg, uiteindelijk ja op gezegd. Voor ons sneed het mes aan twee kanten want we hadden wel een voorwaarde gesteld. Wij wilden graag dat de mannen uit Varsseveld bij ons zouden meezingen in een groot concert dat we in Haaksbergen gingen geven.”

Het theaterconcert in het Doetinchemse Amphion en het zomerconcert in de Schaapskooi te Haaksbergen werden een overtuigend succes. Voor beide koren reden om verdere samenwerking in de toekomst nader te bespreken. “We zijn niet over een nacht ijs gegaan. De concerten in Doetinchem en Haaksbergen zijn geëvalueerd en er is een analyse gemaakt van de sterke en zwakkere kanten van onze koren. Ook het repertoire is onder de loep gelegd. Eibergen zingt doorgaans wat lichtere kost dan Varsseveld, maar er is veel overlap. Dat de koren met Wim Ruessink over dezelfde dirigent beschikken is natuurlijk een voordeel.”

Zo kozen de beide koren vol overtuiging voor verdere samenwerking. Daarbij behouden ze alle twee hun eigen stijl en bezigheden terwijl gezamenlijke concerten een mooi extra vormen. “We hebben gewoon onze eigen kwaliteit, maar beide koren missen het robuuste van de grote mannenkoren van weleer. Samen staan we tachtig man sterk op het podium en dan heb je in veel aansprekende muziek gewoon net wat meer te bieden. In 2020 versterken we elkaar op die manier niet alleen in mooie kerstconcerten op de eigen locaties, maar gaan we in Eibergen en Varsseveld ook op voor mooie evenementen bij de bevrijding.”

Zingen tijdens de zonnewende bij het Botenhuis

Bij het Botenhuis: Berkelschippers, zanggroep Akkoord en Eibergs Mannenkoor. Foto: Bij het Botenhuis: Berkelschippers, zanggroep Akkoord en Eibergs Mannenkoor. Foto: PR
EIBERGEN – Een koor wil graag koorklanken voor publiek ten gehore brengen. Het Eibergs mannenkoor heeft er voor gekozen hun optreden dit keer eens in een iets ander jasje te gieten. Daarvoor werd samenwerking gezocht met de zangeressen van zanggroep Akkoord uit Beltrum en de Berkelschippers. Donderdag 21 juni om half negen ’s avonds verzorgen de beide koren voor het eerst een gezamenlijk optreden. Buiten als het weer dat toelaat, voor het botenhuis ’t Vonder van de Berkelschippers, aan het Koeweidepad nummer 2 in Eibergen.

Door Rob Stevens

Arne Hulshof: “Het is mooi om de dag van de zonnewende voor een optreden te gebruiken. Dat is toch een speciale dag. We hebben een alternatief ‘los’ format gevonden voor dit optreden. De Berkelschippers varen, met de helft van ons mannenkoor in de Berkelzomp vanaf de haven bij het openluchttheater, over de oude Berkeltak naar ’t Vonder. Daar wacht de andere helft van het koor hen op. Zowel in de boot als bij ’t Vonder zingt de groep zodat de twee koorgeluiden elkaar als het ware tegemoet komen. Daarna herhaalt dit ritueel zich met de dames van zanggroep Akkoord. Vervolgens zullen beide koren afwisselend een uur lang een aantal nummers ten gehore brengen. En een aantal nummers zullen de beide koren gezamenlijk zingen. Wat we zoal zingen? ‘The water is wide, You are so beautiful, When evening’s twilight, Plovi, plovi, Bridge Over Troubled Water, Aura Lee, Berkel Ahoy, When the moon comes over the mountain, Wadee in the water’. Het optreden is op het talud voor ’t Vonder. Bij regen gaan we naar binnen. Publiek kan op het talud aan de andere kant van de oude Berkeltak naar het optreden luisteren.”

Zowel de beide koren als de Eibergse Berkelschippers hopen dat dit het begin van een traditie is. Een traditie waarbij naar andere vormen van optredens wordt gezocht. In samenwerking met andere organisaties en op verschillende plekken. Bert Dijkhuizen van de schippers is er wel voor in. Ook de schippers zoeken naar alternatieve mogelijkheden om hun zomp in te zetten.

Het gezamenlijke mini-concert is van 20.30 uur tot 21.30 uur. De toegang is gratis. Rond een uur of tien ’s avonds is er een ‘After Party’ waar de koorleden en het publiek nog even gezellig kunnen napraten. De kans is groot dat er spontaan dan ook nog wel iets wordt gezongen. Daarvoor is tijd genoeg, het is immers de dag van het jaar met de langste avond.

Akkoord is een groep van 15 enthousiaste zangeressen, in 1990 als zanggroep gestart. De meesten leden hadden al enige zangervaring. Maar toch wordt er nog steeds aan koorscholing gedaan. Door de jaren heen is zo een hechte onderlinge band gegroeid. Sinds september 2014 heeft de zanggroep een nieuwe dirigente/pianiste in de persoon van Annemarie Hilferink. Het Eibergs Mannenkoor is op 12 december 1933 opgericht en telt momenteel 45 enthousiaste leden, verdeeld over vier stemgroepen. Het koor staat onder leiding van dirigent Wim Ruessink en wordt op de piano begeleid door pianist Jeroen Twisk.