Bij het naderen van de jaarafsluiting…

Bij het naderen van de jaarafsluiting voelen wij als bestuur toch nog even de behoefte om wat woorden tot jullie te richten.

2020 was in alle opzichten een bijzonder jaar. Tijdens onze algemene ledenvergadering in februari waren we vervuld van optimisme en energie en hadden we met elkaar een paar prachtige stippen op de horizon geplaatst.

Naast nog wat andere activiteiten, als hoogtepunten natuurlijk, in samenwerking met het Varssevelds Mannenkoor, 2 bevrijdingsconcerten en rond deze tijd 2 kerstconcerten.

Door Corona zijn al onze plannen in water gevallen. En behoudens een kleine opflakkering, waarin we coronaproof weer aan de slag gingen, staan wij eigenlijk al bijna 10 maanden stil. Nauwelijks voor te stellen dat onze gemeenschappelijk hobby, die ons zoveel vreugde verschaft en positieve energie geeft, in een Lock down is geplaatst.

Laten we anderzijds ook onze zegeningen tellen. We zijn er nog en zo gauw er meer ruimte en mogelijkheden ontstaat, pakken we de draad weer op.

Vooruitkijkend naar 2021 gloort er nog niet veel hoop aan de horizon. Met elkaar hierover van gedachten wisselend, zijn we als bestuur tot het inzicht gekomen, dat rekening houdend met de lange periode van stilstand, het niet realistisch is om bij plotselinge speelruimte zo die er mocht komen, onze ambities aangaande de bevrijdingsconcerten in hetzelfde tijdvak als afgelopen voorjaar (april/mei) daadwerkelijk te realiseren.

Mocht er weer ruimte komen, zijn we voornemens om het eerste half jaar te investeren in het hervinden van onze gezamenlijke koorklank en mogelijk in de sfeer van een koffieconcert, als EMK zelf iets te doen. Daarna zouden we de tweede helft van 2021 ons weer willen richten op kerst, waar mogelijk in samenwerking met het Varssevelds Mannenkoor. Voor wat betreft onze kant wederom in Zwillbrock.

Verder past ons een woord van dank voor jullie blijvende betrokkenheid bij het EMK en het door jullie ons gevoelde optimisme en vertrouwen dat er weer een tijd zal komen waarop onze prachtige liederen weer ten gehore gebracht zullen worden. Laten we er in 2021 samen weer wat moois van maken.

Vanuit de leden:

Wim Schruijer heeft tijdens een repetitie al aangegeven dat hij voornemens was om een punt te zetten achter zijn 30-jarig lidmaatschap als zanger van het EMK. Er was even nog een moment van twijfel, maar uiteindelijk is duidelijk geworden dat hij tot een definitief besluit is gekomen. Wij zijn hem dank verschuldigd voor niet alleen zijn zang technische bijdrage binnen de bassectie, maar zeker ook voor het vele door hem verrichte werk op het gebied van PR, Bestuur/secretariaat en Partituurbeheer.

Daarnaast heeft ons het bericht bereikt dat Herman Dieperink tot het besluit is gekomen zijn lidmaatschap te beëindigen. Zijn persoonlijke woorden vinden jullie hieronder:

Aan het Bestuur , Dirigent en mede zangers van het E.M.K.

Haaksbergen 4 december 2020

Beste allen,

Bij deze deel ik jullie mede dat ik het lidmaatschap van het E.M.K. opzeg. Ik stop dus met ’t koorzingen en dat is voor mij een heel groot gemis. Ik heb ca. 60 jaar gezongen in Haaksbergen; eerst een kinderkoor en daarna bij een gemengd koor De Volharding. En nu alweer zo’n 15 jaar bij het E.M.K.

Door de jaren heen heb ik al diverse dirigenten meegemaakt. Bij De Volharding de heren: Landstra, Appel, Kotkamp, Weeink, Van de Beek, Jeroen Twist en als laatste bij het E.M.K. Wim Ruessink. Ze waren allemaal heel goed naar mijn idee maar de laatste vond ik toch de beste van allen. Niet alleen muzikaal heel goed maar ook als mens een fijn persoon.

De reden dat ik stop, zijn de knieën en de ogen. Het staan wordt moeilijk maar dit kun je ook vervangen door zittend te zingen. Maar nu komt het ergste.. dat zijn de ogen. Die gaan zo hard achteruit omdat ik last heb van een droge macula aan het linker oog en aan het rechter een natte macula. Daardoor gaat het zien heel hard achteruit.

Maar nu genoeg hierover. Ik wens jullie allen een goede gezondheid en nog veel zangplezier! Het ga jullie goed.

Met vriendelijke groet, Herman Dieperink

Meldpunt Koor & Corona in voorbereiding

Ook Koornetwerk Nederland heeft kennisgenomen van de besmettingen binnen het koor Populus Unus in Cantione uit Leiden. Dit is natuurlijk heel vervelend, in de eerste plaats voor het koor en de zangers zelf. We hopen dat de zangers spoedig zullen herstellen. Het koor heeft het verloop van de repetitie en informatie over de setting met ons gedeeld. Hier zijn we heel blij mee, op basis van deze informatie kunnen we verder kijken of we er achter kunnen komen wat nu precies de oorzaak zou kunnen zijn voor deze onderlinge besmettingen. Want dat is natuurlijk de kernvraag. De GGD is hier mee bezig, en in overleg met het koor zullen we er ook samen met VirMus naar gaan kijken.

Het protocol van Koornetwerk Nederland is gebaseerd op het advies en de richtlijnen van het RIVM over zang met daarbij aanvullende aandachtspunten voor dingen die te maken hebben met de organisatie van een repetitie.

Het RIVM neemt daarnaast koren mee in haar wekelijkse monitor van coronaverspreiding. Deze monitor laat zien dat koren tot de groep van bijeenkomsten behoren met de laagste besmettingsgraad. Dat zijn zeer bemoedigende cijfers en feiten, die laten zien dat duizenden koorrepetities wel probleemloos zijn verlopen. Maar de cijfers sluiten incidenten echter niet uit. Dat geldt voor sporten, kerk-, restaurant- of winkelbezoek. En dus ook voor het zingen in koren. We moeten dus continu op onze hoede blijven. Koren doen het goed, maar af en toe doet het virus het net iets beter.

Meldpunt Koor & Corona

Om voorvallen bij koren goed in beeld te krijgen bereidt Koornetwerk Nederland een nieuw Meldpunt Koor & Corona voor Koren die met besmettingsgevallen te maken hebben, waarvan het vermoeden bestaat dat de zangactiviteiten hiervan de oorzaak zijn, kunnen zich hier direct melden. Met dit meldpunt willen we in samenwerking met wetenschappers meer zicht krijgen op mogelijke oorzaak van verspreiding onderzoeken.

De realiteit van de tweede golf dwingt ons allemaal tot gezond verstand en voorzichtigheid. Koren hebben de afgelopen maanden laten zien dat ze heel goed eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en hopen dat het komende Meldpunt Koor & Corona een bijdrage kan leveren om dat heel gericht te kunnen blijven doen.

Via onze website en sociale media berichten we over de ontwikkelingen rond het meldpunt.

Tot nader bericht geen repetitie’s

Zojuist bereikte ons het bericht dat De Huve op advies van de gemeente Berkelland en het bestuur van De Huve, zeker de komende drie weken is gesloten.

Dit houdt in dat we daar niet kunnen repeteren en daarmee onze koorrepetities tot nader bericht zijn geannuleerd.

Via de mailberichten houden we jullie op de hoogte.

Namens het bestuur,

Jan Bussink

Aangepaste maatregelen per 29 september

 

 

Met ingang van dinsdag 29 september om 18.00 uur zijn verscherpte maatregelen van kracht om de exponentiële verspreiding van COVID-19 af te remmen. De rijksoverheid heeft de maatregelen in de perconferentie op 28 september aangekondigd. Na diverse contact met instanties is onderstaande de laatste stand van zaken. Voor koren zijn de volgende maatregelen van belang:

 

 

 

 • Muziekrepetities zijn toegestaan tot een maximaal aantal bezoekers van 30 personen in een binnenruimte en een maximaal aantal personen van 40 in de buitenruimte.
 • Deze maxima zijn niet van toepassing op ‘jeugd-activiteiten’ voor personen tot en met 17 jaar.
 • Concerten geven is toegestaan, maar mag het maximum aantal personen (inclusief het koor zelf) voor een binnenruimte niet overschrijden, tenzij de locatie hiervoor een uitzondering heeft.
 • De algemene richtlijnen van het RIVM en het koorprotocol van Koornetwerk Nederland blijven onverkort van kracht.

Over gezelschappen en samenkomsten 

Er lijkt enige verwarring te zijn ontstaan met betrekking tot de begrippen “gezelschap” en “samenkomsten”. Een gezelschap is een ‘groep mensen die samen ergens aan deelnemen of die zich samen ergens ophouden’ dit kan zijn een club vrienden die naar een restaurant gaan of een familie. Een samenkomst kan bestaan uit meerdere groepen. De omvang van een gezelschap is vanaf 29 september beperkt tot maximaal 4 personen.

Koren zijn uitgezonderd van dit maximum: zij mogen dus wel met meer dan 4 mensen als groep ergens aan deelnemen. Het maximum van 30 personen per binnenruimte en 40 personen buiten voor samenkomsten is wel van kracht voor koren.

Lokale afstemming 

De Veiligheidsregio’s en gemeente hebben een belangrijke rol in de uitvoering van de maatregelen. Het is mogelijk dat er afwijkingen zijn tussen de verschillende Veiligheidsregio’s. Wij adviseren dan ook om kennis te nemen van de actuele situatie in je eigen regio.

Tot slot

We begrijpen dat de maatregelen wellicht voor jouw koor vervelend kan zijn. Nu de besmettingen weer zo hard oplopen, is het toch even pas op de plaats. We willen veilig kunnen blijven zingen met elkaar.

Vanuit Koornetwerk Nederland blijven we ons verdiepen in de ontwikkelingen rond corona en brengen je op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen zodra dat van toepassing is en proberen duidelijkheid te krijgen waar het ontbreekt.

Zingen in ZigZag

Omdat we zo ontzettend blij zijn dat we weer samen mogen zingen, heeft Koornetwerk Nederland voor alle koren een cadeautje:

We hopen dat het iedere koordirigent (bij de nieuwe nieuwe indeling), ieder koorbestuur (bij de optimale logistieke toepassing) én ieder koorlid (een ouderwets veilig koorgevoel) met deze kleine geste met een knipoog zijn/haar voordeel kan doen en zo de eigen ideale indeling bij de beschikbare repetitielocatie kan ontwikkelen.


Waarom de Koornetwerk ZigZag-inkleurplaat?
Het RIVM heeft in haar Richtlijnen het advies opgenomen om in zigzag-opstelling te zingen. Dit betekent dat de onderlinge afstand altijd 1,5 meter is en de rijen verspringen.

Dat betekent dat sommige koren echt even moeten puzzelen om een passende opstelling in de beschikbare ruimte te creëren. Koornetwerk Nederland heeft daar een eenvoudig hulpmiddeltje voor gemaakt in de vorm van een… ZigZag-inkleurplaat.

Het is natuurlijk geen onbekende opstelling, veel koren hanteren dat al en hebben er een eigen naam voor. Maar zelden wordt het toegepast met een onderlinge ruimte van 1,5 meter. Het grote voordeel van de zigzag-inkleurplaat is dat je de maatvoering van je repetitieruimte eenvoudig kunt afkaderen en zo de 1,5 meter zigzag-opstelling optimaal in kunt delen.

 • Kader eerst de beschikbare ruimte af, dan weet je precies hoeveel plekken er beschikbaar zijn.
 • Als je echter op zoek moet naar een nieuwe (tijdelijke) lokatie, teken dan juist eerst je opstelling, zodat je precies weet hoe groot de tijdelijke lokatie minimaal moet zijn. Dat zoekt een stuk makkelijker!
 • Het zigzag-frame is voorgedrukt met open cirkeltjes die je in kunt kleuren. Markeer dan eerst het aantal leden in met een gewoon potlood. Doe dat eerst heel licht, want de kans is groot dat je nog wilt gummen… 😉
 • Ga vervolgens per stemgroep inkleuren, ieder met een eigen kleur
 • Wil je het écht helemaal optimaal maken, nummer dan alle stoelen en wijs per zanger een vaste plek aan. Dan kan er ook na de pauze niets gebeuren dat ongewenst is.

Simpel en doeltreffend. Loop je de rest van het protocol ook nog even door?

Koornetwerk Nederland wenst je een veilige repetitie toe.

shadowbottom.jpg

Lief & Leed

Het is goed om, ook als het niet gaat over coronazaken, met de leden te communiceren over zaken zoals Lief & Leed.

Nu over Lief & Leed:

 • Al enkele keren is er contact geweest met Jan Hartman inzake zijn vrouw José.
  Begin juni is bekend geworden dat zij nog diverse onderzoeken moest ondergaan alvorens te besluiten tot een operatie over te gaan.
  Woensdag jl. is er weer met Jan contact geweest. Zijn echtgenote is nu uitbehandeld, een operatie is niet meer mogelijk.

  Al met al een trieste zaak.
 • Jan ten Brincke moet geopereerd worden aan een melanoom.
 • Maarten Rooiman is inmiddels van een blindedarmoperatie herstellende

 

Wij wensen allen veel sterkte toe.

Wetenschappelijk onderbouwde informatie

VirMus: wetenschappelijk onderbouwde informatie voor musici in het coronatijdperk

VirMus is een onderzoeksproject gestart op initiatief van het Rotterdams Philharmonisch Orkest (RPhO) en ondersteund door alle grote Nederlandse orkest- en korenorganisaties. Het project wordt uitgevoerd door de Technische Universiteit Delft (TU Delft).Het doel van VirMus is musici wetenschappelijk onderbouwde informatie te bieden in het coronatijdperk. Centrale kwestie: het risico van de verspreiding van SARS-CoV-2 tijdens het musiceren.Vanuit het onderzoeksproject VirMus is een nieuwe website in voorbereiding met informatie over onder meer:

 • Feiten en vraagtekens relevant voor instrumentalisten en vocalisten
 • Lijst van onderzoeksvragen die beantwoord moeten worden
 • Resultaten van onderzoeken wereldwijd
 • Lopend en nieuw onderzoek
 • Links naar bronnen

Lees meer op www.VirMus.nl

 

Koor & Corona – Update 06/05

Eerste terugkoppeling na persconferentie d.d. 6 mei jl.

De persconferentie van Premier Rutte zorgt voor veel opluchting en perspectief, maar wijst met nadruk onverkort op het belang van gezond verstand en zelfbeheersing.

Op het eerste oog lijken er mogelijkheden te ontstaan om onder strikte voorwaarden de koorrepetities op te starten. Vanaf 1 juni weer in kleine setting (tot 30 personen totaal per culturele instelling) en vanaf 1 juli in grotere omvang (tot 100 personen totaal per culturele instelling). Mits aan alle basisrichtlijnen wordt voldaan en er op basis van strikte protocollen wordt gehandeld.

Zie ook de infographic “Basisregels voor iedereen” van 6 mei 2020 van de Rijksoverheid onder aan deze pagina.

Nuancering

Volgens Koornetwerk Nederland is echter nog onvoldoende duidelijk wat dit voor de koorsector specifiek betekent. Culturele instellingen mogen per 1 juni onder strikte voorwaarden open, maar daaruit kan niet direct worden geconcludeerd dat ‘dus’ ook koren (of andere muziekgezelschappen) weer actief kunnen repeteren. Hierover wordt bij de overheid navraag gedaan om meer helderheid en nuancering te krijgen.

Koornetwerk blijft samen met andere culturele partners in Den Haag aandringen op duidelijker richtlijnen voor onze sector. Voor veel zangers is veilig zingen – terecht – een cruciaal punt. Dit zou daarom volgens ons onderdeel moeten zijn van een besluit om weer met activiteiten te kunnen starten.

Onderzoek naar veilig samen zingen

Samen met onze partners zijn we dan ook bezig onderzoek op dit punt gedaan te krijgen door onder meer TU Delft en TU Eindhoven. Daarnaast werken we hard aan de ontwikkeling van een (goedgekeurd) protocol, waar koren hun eigen activiteiten op kunnen inrichten. We hopen op deze onderdelen zo spoedig mogelijk, en uiteraard als het even kan voor 1 juni meer te kunnen meedelen.

De onduidelijkheid en het geduld is niet fijn, maar het is wel van belang om straks weer gezond en veilig met onze activiteiten aan de slag te kunnen gaan.

Ingographic Rijksoverheid d.d. 6 mei 2020

Nieuwe muziek & Samenzingen

Het zijn rare tijden, geen repetitie's, geen concerten, geen nieuwe nummers. Toch heeft onze dirigent Wim iets nieuws opgedaan en bewerkt, zie zijn bericht:

Beste zangers,

Graag steek ik jullie een muzikaal hart onder de riem. Kunnen we dezer dagen tóch nog samen zingen.
Jullie treffen bij dit bericht een koorpartituur en opname aan van een klein melancholisch Engels lied, Scarborough Fair, dat ik dit weekend speciaal voor jullie arrangeerde. 

De toonaard past bij het gemis van ons collectief. Ook het verhaal achter het liedje. Het Noord-Engelse plaatsje Scarborough was in de 16e en 17e eeuw bekend om zijn enorme jaarmarkt (fair). Twee geliefden zingen elkaar toe (ik gebruikte maar één couplet van de zes): het zal een jaar duren voordat ze elkaar weer zullen treffen op de fair. In het lied worden kruiden bezongen om de tijden van scheiding te verzachten: peterselie (Parsley) om de bittere smaak weg te nemen, salie (Sale) voor kracht, rozemarijn (Rosemary) voor trouw en tijm (Thyme) voor moed.

Karel (EMK) en Ronald (VMK) maken oefenbestanden. Tot die tijd hebben jullie alvast de koorpartituur en een opname die ik maakte door de schamele apparatuur die ik hier heb aan elkaar te knopen. 

Het ga jullie allemaal goed! Houd moed!

Met de groet’n uut Wenters!

WimWanneer kunnen we weer samen zingen?

Update 2 mei 2020

Veel koren en korenorganisaties vragen zich af wanneer koren weer kunnen opstarten met zingen. Deze vraag is nog niet te beantwoorden met een concrete datum. Op dit moment kan het in elk geval niet, vanwege de beperkende maatregelen rondom samen komen van meer dan twee personen. Het huidige Rijksoverheidsbeleid daaromtrent loopt tot 20 mei. Na deze datum komen er wellicht meer mogelijkheden, maar daarover is nu geen enkele zekerheid. Het meest waarschijnlijk is een fasegewijze opbouw van toegestane samenkomsten, naar aantallen personen en naar specifiek genoemde sectoren. Enigszins vergelijkbaar met de fasegewijze heropening van het klassikale onderwijs. Publieke concerten zijn vooralsnog verboden tot 1 september.

De volgende elementen zijn relevant bij de vraag of we weer samen kunnen zingen.

Veilig samen zingen

Een belangrijke onzekerheid bij koorzang zit in de mogelijke infectie-overdracht via aerosolen. Daar is veel discussie over in de wetenschappelijke wereld en er gaan veel geruchten over rond in de sociale media. Op dit moment is er nog geen eenduidig beeld over de risico’s die vast zitten aan de circulatie van (geïnfecteerd) mondvocht via zang in de ruimte. Onderzoekers in diverse landen proberen de eigenschappen van het virus beter in beeld te krijgen. Koornetwerk Nederland dringt er, samen met andere organisaties, bij RIVM op aan om te komen met een duidelijk advies over deze risico’s en over de voorzorgsmaatregelen die koren kunnen nemen. Ook vragen we gespecialiseerde wetenschappers om de koorsector hierover te adviseren.

Bron: Koornetwerk Nederland.